อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
  4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม
  5. จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

เป้าหมาย

  1. ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. ผู้เรียนกลุ่มพิเศษและด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
  3. ผู้เรียนทุกเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา  และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจรรยาบรรณและมีความรู้ความสามารถ

              ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


โรงเรียนบ้านแก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่   6   บ้านบ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-660129 Admin E-mail : amanitacha@hotmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook