วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

                โรงเรียนบ้านแกจัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นแหล่งวิชาการของชุมชน

 

       ปรัชญาโรงเรียน

นัตถิ  ปัญญา  สมา อาภา   หมายถึงแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีโรงเรียนบ้านแก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่   6   บ้านบ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-660129 Admin E-mail : amanitacha@hotmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook