ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านแก ก่อตั้งเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2481  เดิมใช้ศาลาวัดบ้านแก เป็นที่ทำทำการจัดการเรียนการสอน ต่อมา ในปี  พ.ศ. 2520  ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้กับทางราชการเพื่อให้สร้างโรงเรียนที่เป็นเอกเทศ คือ นายเทียง  บุสบัน นายทอง  ไพเราะ และ นายผุย  สะดำปี  ซึ่งมีที่ดินต่อกัน มีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่  อาคารเรียน  ตำนวน  2  หลัง  บ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  โรงฝึกงาาน  จำนวน  1  หลัง  ห้องส้วม  จำนวน  2  หลัง ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแก ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านแก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่   6   บ้านบ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-660129 Admin E-mail : amanitacha@hotmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook