ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
10
9
19
1
อนุบาล 3
9
6
15
1
รวมอนุบาล
19
15
34
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
8
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
8
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
10
12
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
15
7
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
6
13
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
8
10
18
1
รวมประถมศึกษา
59
58
117
6
รวมทั้งหมด
78
73
151
8

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
10
9
19
1
อนุบาล 3
7
5
12
1
รวมอนุบาล
17
14
31
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
7
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
9
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
10
11
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
15
7
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
6
13
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
8
10
18
1
รวมประถมศึกษา
59
57
116
6
รวมทั้งหมด
76
71
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านแก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่   6   บ้านบ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-660129 Admin E-mail : amanitacha@hotmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook